Eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed

Eripedagoog

Rakvere Sotsiaalkeskuse eripedagoog osutab tugiteenust Rakvere linna lasteaedadele ja peredele.
Eripedagoog peab oluliseks varajast märkamist ja sekkumist ning aktiivset koostööd, mis hõlmab erinevaid tasandeid nii asutuse sees kui ka väljaspool (koostöö lasteaedadega, erinevate spetsialistidega, lapsevanematega).
Eripedagoog jagab infot/mõtteid erinevatel lapse arenguga seotud teemadel. Samuti tutvustab ja näitab vanematele ja õpetajatele erinevaid last arendavaid mänge/tegevusi.
Koostöös rühmaõpetajatega hindab eripedagoog lapse arengut, et selgitada välja lapse arengu toetamise vajadus. Koos tehakse plaane hindamise, planeerimise ja sekkumise osas.
Eripedagoog peab oluliseks tihedat koostööd lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks. Vajadusel suheldakse lapsevanema nõusolekul ka teiste lapsega tegelevate spetsialistidega (nt logopeed, psühholoog jne).
Individuaaltundides tegeleb eripedagoog lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) arendamisega. Tegevused on arendavad ja mängulised.

 Eripedagoog:
– Kaasab lapsi, lapsevanemaid, kolleege lapse õppetegevuste eesmärkide ja korralduse kavandamisse.
– Osaleb võrgustikutöös: teeb koostööd vanemate ja teiste organisatsiooni liikmetega lapse arendamisel.
– Toetab ja nõustab koolieelse lasteasutuse õpetajaid.
– Vaatleb lasteaias rühma tegevusi või mõnda last, et aidata õpetajal õpet kohandada.
– Nõustab last ja lapsevanemat. Annab vanematele soovitusi lapse arengu toetamiseks kodus.
– Suunab vanemaid teise eriala spetsialisti juurde nõustamisele.

Hea lapsevanem!
Kui Sa tunned, et vajad tuge või nõustamist lapse arendamisel ja kasvatamisel, siis võta julgelt ühendust Rakvere Sotsiaalkeskuse eripedagoogiga Tiina Pihlak tel. +372 53 636 865 tiina.pihlak[at]raksotsabi.ee

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on tagada lasteaialapsele koostöös kodu ja lasteaiaga sõbralik, turvaline, rõõmu pakkuv lasteaiapäev.
Sotsiaalpedagoog nõustab Rakvere linna munitsipaallasteaedade (Triinu, Kungla, Rohuaia) laste vanemaid ja õpetajaid. Teeb koostööd lapsevanemate, õpetajate, lasteaedade juhtkondade ja Rakvere linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna-ning haridus spetsialistidega leidmaks parimaid lahendusi lapsele, perele, lasteaiale.

Hea lapsevanem pöördu, kui oled mures, sest:
•          lapse käitumine on muutunud;
•          laps ei taha minna lasteaeda;
•          lapsel esineb sageli kaaslastega konflikte;
•          lapsel on raske leida sõpru;
•          last kiusatakse või kiusab ise.

Tunned lapsevanemana, et
•          ei oska enda last aidata;
•          ei tule toime enda kohustustega;
•          tekkinud on raskused lasteaia maksude maksmisega ja ei oska tekkinud olukorda lahendada;
•          ei tea, kust abi leida;
•          tead last /peret, kes vajab abi.

Ühiselt leiame murede põhjused ja lahendused.

Minuga saad ühendust võtta tel 58 844 430
maarika.nael[at]raksotsabi.ee

Sotsiaalpedagoog Maarika Nael

Logopeed

Logopeed osutab teenust Rakvere linna peredele, lasteaedadele ja koolidele. Rakvere sotsiaalkeskuse logopeedi teenust on õigus taotleda neile lastele ja noortele, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Rakvere linn ja kelle tegelik elukoht on Rakvere linnas.

Logopeed hindab  kõneloomet ja mõistmist (hääldust, sõnavara, lauseloomet, grammatikat) ning tegeleb spetsiifiliste probleemidega (nt kogelus, häälehäire, neelamishäire).

Logopeed töötab koostöös lapsevanema, lasteaia ja teiste lapsega kokku puutuvate spetsialistidega nii asutuse sees kui väljapool.

Rakvere sotsiaalkeskuse logopeed

  • hindab kõne- ja suhtlemisoskusi, teeb selgeks kliendi tugevused ja võimalikud probleemid ning selle põhjal koostab plaani kliendi toetamiseks;
  • hindab väikelaste (0–3a) kõne-eelseid oskusi ning nõustab väikelaste vanemaid kõne arengu jälgimises ning kõne arengu toetamises;
  • hindab neelamist ja annab selle alusel juhiseid neelamishäirega inimesele.
  • tuvastab kliendi häälehäire ja annab vastavaid soovitusi, vajadusel suunab teiste spetsialistide poole;
  • vajadusel vaatleb ja hindab last tema igapäevases keskkonnas (lasteaias, koolis);
  • nõustab kliendi tugivõrgustikku tema kõnet ja suhtlust toetava keskkonna loomisel;  
  • teeb kliendiga ja tema perega individuaalset logopeedilist teraapiat;
  • teeb kliendiga võimalusel väikses rühmas logopeedilist teraapiat (häälikuseade, kõne arendus erinevatel tasemetel, kirjaliku kõne arendamine, kogelusteraapia). Rühmi moodustatakse vastavalt võimalustele;  
  • teeb koostööd Rakvere linna haridusasutuste logopeedidega ning pakub kovisiooni võimalust;
  • viib periooditi läbi kõnearengu hilistuse või kõneprobleemidega laste vanematele mõeldud koolitusi.

Logopeedi esmasele vastuvõtule registreerimiseks tuleb täita Rakvere linna SPOKU keskkonnas taotluse vorm: http://iseteenindus.rakvere.ee/: Rakvere Linna E-teenused à Haridus à „Esmakordne logopeedile registreerimise taotlus“)

Küsimuste korral kirjutage: helen.kukk[at]raksotsabi.ee