Tugiisikuteenus

TUGIISIKUTEENUS TÖÖEALISELE ISIKULE Teenuse eesmärk on tööealise isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tööealiste inimeste toetamine tööturule jõudmiseks, tööturul püsimiseks.

TUGIISIKUTEENUS LAPSELE – Teenuse eesmärk on tagada puudega lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond. Teenuse raames määratakse lapsele tugiisik, kes abistab puudega last arendavate tegevuste tegemisel ja vaba aja veetmisel ning õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele lasteaias, koolis, kodus ja mujal.

Teenuste saamiseks tuleb teha avaldus Rakvere Linnavalitsuse Sotsiaalosakonna juhatajale, kes hindab vajaduse põhjendatust.

PERETUGIISIKUTEENUS-Teenuse eesmärk on toetada lastega pere toimetulekut kodus. Peretugiisik külastab kliendi kodu, nõustab peret, jälgib pere toimetulekut ja laste turvalisust peres, vajadusel korraldab laste päevahoiu ja laste koolielu järelvalve.

Teenus määratakse perele vajadusel linnavalitsuse juhtumikorraldaja poolt.

Peretöötaja Angela Jallakas tel 53008775

angela.jallakas[at]raksotsabi.ee

Sotsiaalkindlustusamet toetab läbi Euroopa Sotsiaalfondi tugiteenuste osutamist raske ja sügava puudega lastele. Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud Rakvere linnavalitsusega lepingu toetuse kasutamiseks perioodiks 01.01.2021-31.12.2022 summas kuni 219 749, 00 eurot. 
Rakvere linnas osutatakse tugiteenuseid läbi Rakvere linna allasutuse, Rakvere Sotsiaalkeskuse.
Teenuste kasutamiseks võtke ühendust Rakvere Linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketiga, tel: 51 58 185